Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 1 – Fundamentació y pedagogia del curriculo. La font psicològica del currículum. Elements de psicologia evolutiva cognitiva i de l’aprenentatge que contribueixen al disseny i desenvolupament curricular en els seus diferents nivells.

En relació al currículum, Coll (1986) continua afirmant que les informacions que proporciona l’anàlisi psicològica són útils per seleccionar objectius i continguts, per establir seqüències d’aprenentatge que afavoriran al màxim l’assimilació significati­va de decisions respecte…

Tema 2 – Les capacitats com a objectiu de l’educació. Els seus diferents aspectes. Valor intrínsec. Valor propedèutic. Caràcter funcional en relació a la vida quotidiana.

Hameline (1979) proposà l’expressió “intencions educatives” per designar els enunciats més o menys explícits dels efectes esperats en un termini més o menys llarg, i amb major o menor certesa i interès pels educadors, alumnes, planificadors i responsables educatius, sense…

Tema 3 – Processos d’aprenenta­tge:Condicionament, aprenentatge per observació, Aprenentatges superiors. El processament de la informació: el paper de l’atenció i la memòria.Les habilitats metacognitives.

En general, s’anomena ccondicionamemt clàssic a la creació de una connexió entre un estímul nou i un reflex ja existent. D’una manera més concreta es defineix el condicionament clàssic com l’aprenentatge, on un nou estímul origi-nàriament…

Tema 4 – Processos d’aprenenta­tge:Condicionament, aprenentatge per observació, Aprenentatges superiors. El processament de la informació: el paper de l’atenció i la memòria.Les habilitats metacognitives.

En general, s’anomena ccondicionamemt clàssic a la creació de una connexió entre un estímul nou i un reflex ja existent. D’una manera més concreta es defineix el condicionament clàssic com l’aprenentatge, on un nou estímul origi-nàriament neutre, amb relació amb una resposta…